:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865

ชื่อ: กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ศูนย์พักคอย Community Isolation : CI ประจำตำบลแงง

5 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลแงง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.แงง อสม. และประชาชนจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา ปรับปรุง

ภูมิทัศน์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ศูนย์พักคอย Community Isolation : CI ประจำตำบลแงง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ป่วย

โควิด 19 ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ในวันที่ 5 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านพาน หมู่ที่ 4 และ โรงเรียนบ้านดอนมูล หมู่ที่ 6 ตำบลแงง

อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวประมาณ 200 คน


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร