:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865
ดาวน์โหลดเอกสาร - สำนักปลัด


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 (แบบ ดร.01) 6 ต.ค. 65
2 แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566 (แบบ ดร.02) 6 ต.ค. 65
3 แบบคำร้องขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (กรณีไม่มีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน) ประจำปีงบประมาณ 2566 (แบบ ดร.03) 6 ต.ค. 65
4 แบบคำร้องขอคัดค้าน ประจำปีงบประมาณ 2566 (แบบ ดร.05) 6 ต.ค. 65
5 แบบคำร้องขอเปลี่้ยนแปลงสิทธิผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 (แบบ ดร.06) 6 ต.ค. 65
6 หนังสือขอสละสิทธิการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 (แบบ ดร.07) 6 ต.ค. 65
7 แบบคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 1 ต.ค. 65
8 แบบคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีบงบประมาณ พ.ศ. 2566 1 ต.ค. 65
9 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร อบต.แงง 21 มิ.ย. 65
10 แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารสาร 21 มิ.ย. 65
11 ใบคำสั่งเข้ากักตัวศูนย์ CI 31 มี.ค. 65
12 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 (แบบ ดร.01) 22 ก.พ. 65
13 แบบรับรองสถานะของครัวเรือน ตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (แบบ ดร.02) 22 ก.พ. 65
14 แบบบันทึกถ้อยคำ ประกอบแบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเลี่้ยงดูเด็กแรกเกิด (กรณีผู้ลงทะเบียนไม่ใช่มารดา) ประจำปีงบประมาณ 2565 22 ก.พ. 65
15 หนังสือมอบอำนาจ ประกอบแบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (กรณีผู้ลงทะเบียนไม่ใช่มารดา) ประจำปีงบประมาณ 2565 22 ก.พ. 65