โครงสร้างประชากร

                 1) ประชากรรวมทั่งสิ้นจำนวน   4,894 คน   ชาย   2,425 คน   หญิง   2,469   คน  

                 2) จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,353   ครัวเรือน

                 3) ความหนาแน่นเฉลี่ย   146.44  คน/ตารางกิโลเมตร

ประชากรย้อนหลัง 3 ปี 

รายการ

ปี 2554

ปี 2553

ปี 2552

ประชากรชาย (คน)

2,425

2,429

2,454

ประชากรหญิง (คน)

2,469

2,484

2,510

รวมประชากร (คน)

4,894

4,913

4,964

จำนวนครัวเรือน

1,353

1,344

1,332