ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

การสื่อสาร/โทรคมนาคม

1) ครัวเรือนที่สามารถรับโทรทัศน์หรือวิทยุ      จำนวน 1,353   ครัวเรือน ร้อยละ 100
2) ครัวเรือนที่สามารถรับโทรศัพท์บ้านหรือเคลื่อนที่ 1,353 ครัวเรือน ร้อยละ 100
      - จำนวนโทรศัพท์สาธารณะ     จำนวน     10   หมายเลข
      - จำนวนโทรศัพท์ท้องถิ่น         จำนวน      2   หมายเลข
3) วิทยุสื่อสาร(อบต.)             จำนวน     10  เครื่อง
      - ชนิด ตั้งโต๊ะ   จำนวน   1 เครื่อง
      - ชนิด   มือถือ จำนวน   9 เครื่อง
4) หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย  จำนวน   7  แห่ง          

   การไฟฟ้า

      - หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแงง มีไฟฟ้าใช้จำนวน 7 หมู่บ้าน และจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 4,894 คน
จำนวน   1,353 ครัวเรือน โดยมีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปัว   เป็นหน่วยผลิตกระแสไฟฟ้าให้บริการ             
      - ไฟฟ้าสาธารณะ          จำนวน   300   จุด

  ประปา

- ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา         จำนวน   1,344     หลังคาเรือน
- หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา  ของส่วนท้องถิ่น     -     แห่ง   ประปา   หมู่บ้าน 7 แห่ง
- แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา คือ     (√ ) แหล่งน้ำใต้ดิน (√ ) แหล่งน้ำผิวดิน
- มีแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาหรือไม่   (     ) ไม่มี    ( √ ) มี (ระบุ)   น้ำปัว,น้ำน่าน.

   แหล่งน้ำ

ลำ น้ำ/ห้วย                 46    แห่ง       สระน้ำ               10  แห่ง
หนอง น้ำ/บึง                10  แห่ง        บ่อน้ำตื้น           396  แห่ง
บ่อ บาดาล                    8   แห่ง        อ่างเก็บน้ำ            -  แห่ง
แม่ น้ำ                         2    แห่ง        ฝาย                17  แห่ง
คลอง ส่งน้ำด้วยพลังไฟฟ้า      2      สาย   ถังเก็บน้ำฝน 47   ถัง          
รางรินส่งน้ำ        25  สาย

๏ แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ

1. แม่น้ำน่าน                      พื้นที่รับน้ำ    หมู่ 3,4,5
2. แม่น้ำปัว                        พื้นที่รับน้ำ    หมู่ 6,2,1
3. ลำน้ำแงง                       พื้นที่รับน้ำ    หมู่ 1,3,4

๏ สถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าของการพลังงานแห่งชาติ (ถ่ายโอน) จำนวน 2 สถานี ตั้งอยู่บ้านท่าล้อและ

บ้านหัวเมือง มีพื้นที่รับน้ำ 6 หมู่บ้านคือ หมู่ 1,2,3,4,5,7 (ประมาณ 2,200 ไร่)
การระบายน้ำ
จำนวนราง/ท่อระบายน้ำ 8   แห่ง   รวมระยะทาง    จำนวน     2   กม.
ถนนที่มีราง/ท่อระบายน้ำ ทั้ง 2 ด้านของถนน(ทางหลวงชนบท) จำนวน 1 สาย ระยะทาง   5   กม.
ถนนที่มีราง/ท่อระบายน้ำด้านเดียว   จำนวน 3 สาย ระยะทาง 1.5 กม.
ถนนที่ไม่มีราง/ท่อระบายน้ำ    จำนวน 46 สาย   ระยะทาง 16 กม.
บริเวณที่มีน้ำท่วมถึง   6    แห่ง   ระยะเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด 1 – 2 วัน ประมาณช่วงเดือน สิงหาคม
สาเหตุของน้ำที่ขังเกิดจากพื้นที่ติดกับลำน้ำเป็นที่ลุ่มน้ำ

 

ข้อมูลอื่น ๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
       - ป่าไม้พื้นที่ประมาณ   10,000   ไร่
       - แม่น้ำน่าน, แม่น้ำปัว , ลำน้ำแงง
       - สัตว์น้ำ มีแหล่งอนุรักษ์พันธ์ปลา 2   แห่ง   

               
มวลชนจัดตั้ง

                   - กลุ่มแม่บ้าน                                       จำนวน       7  กลุ่ม
                   - อาสาสมัครสาธารณสุข                         จำนวน    183  คน
                   - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 3 รุ่น   จำนวน    176  คน