ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

การสาธารณสุข

1) ประเภทสถานพยาบาล 

ประเภทสถานพยาบาล

จำนวน (แห่ง)

จำนวนบุคลากร

สถานีอนามัยตำบลแงง

1

4

กองทุนยาและเวชภัณฑ์ (ศสมช.)

7

 

 2) อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ   อัตราร้อยละ 100

ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ติดเชื้อ  

ที่

ประเภท

จำนวน

ได้รับการช่วยเหลือ

1.

โรคเอดส์

8

- งบ อบต.8

2.

เบี้ยสูงอายุ

 

- งบ อบต.18 คน

- งบตามนโยบายเร่งด่วน 740 คน

- คงเหลือ 53 คน

3.

ผู้พิการ

 

-งบอบต. 20 คน

- งบตามนโยบายเร่งด่วน 105 คน

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                -ป้อมยามตำรวจ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 บ้านพาน ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน