ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง


ว่าที่ร้อยตรี สาคร  ไชยมงคล
ปลัด อบต.แงง


จ.ส.ต. วรเมธ ขระเขื่อน
รองปลัด อบต.แงง 
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
     ส่วนการศึกษา
ส่วนโยธา


นางสุพรรณี  กันทะวงศ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นางมณีรัตน์  พันธ์ชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง


      
นางนุดารัตน์  ชัยประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายสุชาติ  หาญยุทธ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวมนทริกา  ลือยศ
นักพัฒนาชุมชน


นางอำไพ  แก้วโก
นักวิชาการ การเงินนางพุทธิชา  ขระเขื่อน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

นายสามารถ ขระเขื่อน
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายอมร  พรมมีเดช 
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

 

นางรำไพ ขันคำ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสายรุ้ง วังแสง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายมนตรี  สมมุติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางนุชจรีย์  วงค์สวัสดิ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้นางนภาลัย มูลด้วง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นายธนัญชัย สมมุติ
ผช.ช่างโยธา


นายชาญชัย ศิริรัตน์
นักจัดการงานทั่วไป


นางสมพร มาอินทร์
ผช.การเงิน


นางอินส่วย ตนภู
ครูผู้ดูแลเด็ก

 


ส.ท.เขมรัฐ  ขันทะสีมา
เจ้าหน้าที่ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 

   


นางสาวสุทธิกานต์ ตนภู
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

     


นายสุริโย วังสาร
พนักงานขับรถ    

นายสมศักดิ์ อินต๊ะกัน
พนักงานสูบน้ำ

     

นายธนกฤต สิทธิ
พนักงานสูบน้ำ