ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

 

 


นายบุญเย็น ไชยยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแงง

 


นายชำนาญ ลัทธกาญจน์
รองนายกฯ

 

นายวศิน  ไชยยะ
รองนายกฯ 

 

 
นางสาวเบญจพร  โนจิตร
เลขานายกฯ