ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

การศึกษา
          
ด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
                1.  โรงเรียนประถมศึกษา   จำนวน 3 แห่ง
                2.  โรงเรียนมัธยมศึกษา     จำนวน 1 แห่ง
                3.  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน    จำนวน 7 แห่ง (หมู่บ้านละ 1 แห่ง)
                4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       จำนวน 1 ศูนย์   ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลแงง (กศน.ปัว) ตั้งอยู่ ณ วัดหนองเงือก

สถาบันและองค์กรทางศาสนา                        -
- ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดจำนวน 6 แห่ง (ยกเว้นบ้านใหม่ไชยมงคล ม.7)
-แหล่งวัฒนธรรม
- ศาลมิตรเมืองประจำตำบลหรือ ผีหนองอ่อม ตั้งอยู่บ้านหนองเงือกหมู่ 3 จะมีการเลี้ยงบวงสรวงทุกปีในเดือนพฤษภาคม
- เสาหลักเมืองตำบลปัจจุบันตั้งอยู่ ณ วัดหนองเงือก หมู่ 3 มีประเพณีบวงสรวงช่วงเทศกาลสงกรานต์