ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

การล้างทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อ 
อ่านต่อ
สสจ.น่าน มอบอุปกรณ์ น้ำยาฆ่าเชื้อ ให้ตำบลแงง
อ่านต่อ
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อ่านต่อ
โครงการปลูกป่ารักษ์โลก ประจำปี งบประมาณ 2564 อ่านต่อ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้โครงการส่งเสริมและพัฒนา อ่านต่อ
โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ อ่านต่อ
พิธีเปิดป้ายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อ่านต่อ
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อ่านต่อ
โครงการทำบุญตักบาตรวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อ่านต่อ
กิจกรรมสภากาแฟอบต.แงง 5 ตุลาคม 2563
อ่านต่อ
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ประจำปี 2563 อ่านต่อ
โครงการเกษตรอินทรีย์ 2563 อ่านต่อ
กิจกรรม Big cleaning day เก็บขยะสองข้างทางในพื้นที่ตำบลแงง อ่านต่อ
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 อ่านต่อ
โครงการรณรงค์กำจัดขยะชุมชนตำบลแงง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
อ่านต่อ
ครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่านต่อ
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย อ่านต่อ
อบต.แงง จัดกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2563 อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) อ่านต่อ
กิจกรรมเก็บขยะ ครั้งที่ 3 อ่านต่อ
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่านต่อ
กิจกรรมเก็บขยะ ครั้งที่ 2 อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ่านต่อ
โครงการแข่งขันกีฬาสี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ อ่านต่อ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า อ่านต่อ
กิจกรรมถนนสะอาดปราศจากขยะ อ่านต่อ 
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563  อ่านต่อ
พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินี อ่านต่อ
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อ่านต่อ

โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลแงง อ่านต่อ 
งานประเพณีแข่งเรือตำบลแงง ประจำปี 2562
ปลอดเหล้า-เบียร์  อ่านต่อ 
โครงการปลอดภัยไว้ก่อน อ่านต่อ
โครงการส่งเสริม/สนับสนุนพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชน อ่านต่อ
โครงการเกษตรอิินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านต่อ
การคัดแยกขยะมูลฝอย  อ่านต่อ
โครงการอบรมส่งเสริม/สนับสนุน พัฒนากลุ่มอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562  อ่านต่อ
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ.2562 อ่านต่อ
โครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนากลุ่มอาชีพชุมชน ประจำปี
งบประมาณ 2562 อ่านต่อ
อบต.แงง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน อ่านต่อ
วันที่ 3สิงหาคม 2562 ณ ลานปฏิบัติธรรมพุทธสถาน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน อ่านต่อ
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา โดย อบต.แงง
ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลแงง 
พร้อมใจกันถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 
อ่านต่อ
โครงการบูรณาการรณรงค์ "อบรมเสริมความรู้การขับขี่ปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุทางถนน และ
ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์" อ่านต่อ
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านต่อ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น อ่านต่อ
ผ้าป่าขยะ อบต.แงง อ่านต่อ
กิจกรรมรดน้ำดำหัว การะวะ ขอพร ผู้สูงอายุ อ่านต่อ
อบต.แงง ดำเนินการพ่นหมอกควันแก้ไขปัญหา
ยุงลาย อ่านต่อ
พิธีบวงสรวงเสาหลักเมืองตำบลแงง
วันที่ 16เมษายน 2562 อ่านต่อ
ร่วมพิธีการะวะพญาผานอง เนื่องในวันปีใหม่ เมือง 2562 หน้าอนุเสาวรีย์ อ.ปัว วันที่ 13 เมษายน 2562 อ่านต่อ
ตั้งจุดบริการประชาชน ลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2562 หน้า อบต.แงง ระหว่างวันที่ 11-17เมษายน 2562 อ่านต่อ
 เทศกาลปี๋ใหม่เมือง อ่านต่อ
โครงการประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส อ่านต่อ
โครงการอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและดับไฟป่า
อ่านต่อ
โครงการรณรงค์กำจัดขยะ อ่านต่อ

โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลแงง
ประจำปี 2562 อ่านต่อ
อบรมพัฒนาความรู้และจัดทำแผนกองทุน
อ่านต่อ
กิจกรรม รณรงค์ แยกก่อนทิ้ง อ่านต่อ
กิจกรรมวันเด็ก 12 มกราคม 2562 อ่านต่อ

 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านต่อ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านต่อ
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวัน
เข้าพรรษาประจำปีงบประมาณ 2561
อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมการใช้สารชีวภัณฑ์
ทดแทนการใช้สารเคมีในการผลิตพืช
ปลอดภัย วันที่ 15 กรกฏาคม 2561
อ่านต่อ
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
เด็กและเยาวชนตำบลแงง   วันที่
4-8 มิถุนายน 2561 อ่านต่อ
วันวิสาขบูชา 29 พฤษภาคม 2561 อ่านต่อ
โครงการผู้ปกครองเด็กปฐมวัยร่วมใจพัฒนา
สภาพแวดล้อม พร้อมใจกำจัดยุง อ่านต่อ
โครงการหนูน้อยปฐมวัยเรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิด
ประจำปี 2561 อ่านต่อ
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ 2561 
วันที่ 25 เมษายน 2561 อ่านต่อ
กิจกรรมจัดประเพณีการะวะผู้สูงอายุตำบลแงง 
ประจำปี 2561 ในวันที่ 19 เมษายน 2561
อ่านต่อ
พิธีบวงสรวงเสาหลักเมือง 
วันที่ 16 เมษายน 2561  อ่านต่อ
กิจกรรมส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
และระลึกถึงบรรพบุรุษ ในวันที่ 13 เมษายน 
2561 อ่านต่อ
โครงการหนุน้อยไหว้สาคารวะผู้สูงอายุ 2561
ในวันที่ 11 เมษายน 2561 อ่านต่อ
พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการปัจฉิมนิเทศ
หนูน้อยปฐมวัย วันที่ 30 มีนาคม 2561 อ่านต่อ
โครงการโรงเรียนพ่อแม่ ประจำปี 2561 ในวันที่
30 มีนาคม 2561 อ่านต่อ
โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลแงง 
ประจำปี 2561 อ่านต่อ
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1
อ่านต่อ

 


 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อ่านต่อ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและ
ฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันและปราบปราม
การทุจริต อ่านต่อ
โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลแงง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อ่านต่อ
กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองถวายพระเกียรติพระบาท-
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 อ่านต่อ
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2560
7 กรกฎาคม 2560 อ่านต่อ
โครงการหนูน้อยปฐมวัยถวายเทียนพรรษา
6 กรกฎาคม 2560 อ่านต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แงง
5 กรกฎาคม 2560 อ่านต่อ
“ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”
26 มิถุนายน 2560 อ่านต่อ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารศูนย์บริการ
วันที่ 25-26 พ.ค.2560 อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
วันที่ 21 เม.ย.2560 อ่านต่อ
กิจกรรมการะวะพญาผานอง ผู้ก่อสร้างเมืองปัว
วันที่ 13 เม.ย.2560 อ่านต่อ
พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการปัจฉิมนิเทศหนูน้อยปฐมวัย วันที่ 31 มี.ค.2560  อ่านต่อ
โครงการแข่งขันกีฬาสี "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์"
วันที่ 10 ก.พ.2560 อ่านต่อ
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ อ่านต่
กิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อ่านต่อ

กิจกรรมทำความดีอื่นๆที่ แสดงออกด้วยกาย
วาจา และใจ อ่านต่อ
โครงการประเมินศูนย์เด็กคุณภาพและปลอดโรค
วันที่ 16 ก.ย. 2559 อ่านต่อ
โครงการหนูน้อยปฐมวัยถวายเทียนพรรษา วันที่ 15 ก.ค. 2559 อ่านต่อ
   
โครงการวันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 ส.ค. 2559 
อ่านต่อ
โครงการปลอดภัยไว้ก่อน วันที่ 31 ส.ค. 2559 
อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2559 อ่านต่อ
ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา 15 ก.ค. 2559 อ่านต่อ
โครงการเข้มแข็งไร้ความรุนแรง 10 ก.ค. 2559 
อ่านต่อ
โครงการผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ร่วมใจพัฒนาสภาพแวดล้อม พร้อมใจกำจัดยุง อ่านต่อ
โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก อ่านต่อ
โครงการเกษตรอินทรีย์ปุ๋ยหมักและน้ำหมัก อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมพุทธศาสนา อ่านต่อ
โครงการผู้ปกครองเด็กปฐมวัย อ่านต่อ
โครงการปัจฉิมนิเทศหนูน้อยปฐมวัย 25 มี.ค.59 อ่านต่อ
โครงการหนูน้อยปฐมวัย เรียนรู้ถิ่่่นแผ่นดินเกิด
11 มี.ค.59 อ่านต่อ
โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ 5 ก.พ.59 อ่านต่อ
โครงการวันเด็กเเห่งชาติ 9 ม.ค.59 อ่านต่อ
วันที่ 30 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแงง ได้จัดโครงการ อ่านต่อ
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้การประชาคม
การจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี  อ่านต่อ

 

อ่านเพิ่มเติม...