ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

จัดซื้อจัดจ้าง

::ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2564
ถึง เดือน กันยายน 2564


::เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ 2565


::ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคากลางในการจัดจ้าง  จัดหาพัสดุโครงการก่อสร้างถนน
คสล.สายสวน นางประภา  ขระเขื่อน - สวนนายสำราญ  เตชนันท์  บ้านพาน หมู่ที่4
ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

::ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคากลางในการจัดจ้าง  จัดหาพัสดุโครงการก่อสร้างถนน
คสล.สายสวน นางประภา  ขระเขื่อน - สวนนายสำราญ  เตชนันท์  บ้านพาน หมู่ที่4
ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน


::รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้าง  จัดหาพัสดุโครงการก่อสร้างถนน
คสล.สายสวน นางประภา  ขระเขื่อน - สวนนายสำราญ  เตชนันท์  บ้านพาน หมู่ที่4
ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน


::ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคากลางในการจัดจ้าง  จัดหาพัสดุโครงการก่อสร้างถนน
คสล.ถนนสาย บ้านนายอินค่าย เตชะนันท์ - บ้านนายผ่อง ไชยชนะ   บ้านหนองเงือก
หมู่ที่3 ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

::ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคากลางในการจัดจ้าง  จัดหาพัสดุโครงการก่อสร้างถนน
คสล.ถนนสายบ้านนายจันทร์ แก้วโก - บ้าน ด.ต.เสนอ เตชนันท์ บ้านทุ่งกวาง หมู่ที่1
ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน


::ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่3


::ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาป่าสุสานพร้อม
ก่อสร้างห้องน้ำบ้านดอนมูลหมู่ที่ 6 ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

::รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้าง จัดหาพัสดุโครงการวางท่อประปา
PVC บ้านพาน หมู่ที่4 ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

::รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้าง  จัดหาพัสดุโครงการก่อสร้างถนน
คสล.ถนนสาย บ้านนายอินค่าย เตชะนันท์ - บ้านนายผ่อง ไชยชนะ   บ้านหนองเงือก
หมู่ที่3 ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

::รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้าง  จัดหาพัสดุโครงการก่อสร้างถนน
คสล.ถนนสายบ้านนายจันทร์ แก้วโก - บ้าน ด.ต.เสนอ เตชนันท์ บ้านทุ่งกวาง หมู่ที่1
ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
 

::ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารเอนกประสงค์/หอประชุม  บ้านใหม่ไชยมงคล
หมู่ที่7 ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน 


::
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อปพร. พร้อมอาคารจอดรถ
อบต.
แงง ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

::ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาป่าสุสานพร้อมก่อสร้างห้องน้ำ
บ้านดอนมูล
หมู่ที่ 6 ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน


::ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารก่อสร้างอาคารหอประชุมประจำ
หมู่บ้าน
บ้านท่าล้อ หมู่ที่2 ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

::รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้าง  จัดหาพัสดุโครงการก่อสร้างอาคาร
หอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านท่าล้อ หมู่ที่2 ตำบลแงง อำเภอปัว

::รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้าง  จัดหาพัสดุโครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์/หอประชุม บ้านใหม่ไชยมงคล หมู่ที่7 ตำบลแงง อำเภอปัว 

::รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้าง  จัดหาพัสดุโครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์อปพร. พร้อมอาคารจอดรถ อบต.แงง ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

::รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้างปรับปรุงศาลาป่าสุสานพร้อมก่อสร้าง
ห้องน้ำ บ้านดอนมูล หมู่ที่ 6 ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

::รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564

::รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564

::รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

::รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 

::เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำปีงบประมาณ 2564

::รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้างจัดหาพัสดุโครงการจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างโดยออกแบบและรับรองแบบแปลนโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2 โครงการ

::รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้างจัดหาพัสดุโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ
คสล.เข้าพื้นที่การเกษตร สายทุ่งกลาง-ทุ่งจรูญ บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลแงง อำเภอปัว
จังหวัดน่าน

::ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส ที่2

::รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้างจัดหาพัสดุโครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแงง ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
 

::ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส ที่1

::รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้างการออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
โดยออกแบบและรับรองแปลนโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 4 โครงการ

::เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รหัสP64010016612

::รายละเอียดโครงการและราคาในการจัดจ้าง การจัดหาพัสดุโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก (สระเก็บน้ำ) บ้านดอนมูล หมู่ที่ 6 ตำบลแงง
อำเภอปัว
จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด 

::รายละเอียดโครงการและราคาในการจัดจ้าง การจัดหาพัสดุโครงการ
วางกล่องเกเบี้ยนกั้นน้ำปัวเข้าบ่อน้ำดิบประปาน้ำปัว บ้านท่าล้อ หมู่ที่ 2
ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด
 


::รายละเอียดโครงการและราคาในการจัดจ้าง การจัดหาพัสดุโครงการ
ก่อสร้างถนน และขุดบ่อน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา บ้านทุ่งกวาง หมู่ที่ 1
ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด
 

::รายละเอียดโครงการและราคาในการจัดจ้าง การจัดหาพัสดุโครงการ 
ก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านนายประจวน ธัญญะ-บ้านนายปรีชา อ่อนน้อม
บ้านทุ่งกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด

::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส4 ดาวน์โหลด 

::รายละเอียดโครงการและราคาในการจัดจ้าง การจัดหาพัสดุโครงการ 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำลองภายในหมู่บ้าน หมู่3 และหมู่4 ตำบลแงง อำเภอปัว
จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด

::รายละเอียดโครงการและราคาในการจัดจ้าง การจัดหาพัสดุโครงการ 
ซ่อมแซมตลิ่งน้ำแงง ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด

::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส3(2) ดาวน์โหลด

::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส3 ดาวน์โหลด

::ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์/

หอประชุม บ้านหนองเงือก หมู่ที่3 ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าดาวน์โหลด

::ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์/
หอประชุม บ้านหัวเมือง หมู่ที่5  ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าดาวน์โหลด

::ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณ
องค์การบริหารส่วนตำบลแงง บ้านท่าล้อ หมู่ที่2  ตำบลแงง อำเภอปัว 
จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด
 

::รายละเอียดโครงการและราคาในการจัดจ้าง การจัดหาพัสดุโครงการ
ปรับปรุงบ่อน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา บ้านทุ่งกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลแงง
อำเภอปัว
จังหวัดน่าน
ดาวน์โหลด

::รายละเอียดโครงการและราคาในการจัดจ้าง การจัดหาพัสดุโครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์/หอประชุม บ้านหนองเงือก หมู่ที่ 3
ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด

::รายละเอียดโครงการและราคาในการจัดจ้าง การจัดหาพัสดุโครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวรองค์การบริหารส่วนตำบลแงง
ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ดาวน์โหลด

::รายละเอียดโครงการและราคาในการจัดจ้าง การจัดหาพัสดุโครงการ
ก่อสร้างถังเก็บน้ำและขุดบ่อน้ำดิบติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมพร้อมวาง
ท่อเมนบ้านพาน
หมู่ที่ 4 ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด

::รายละเอียดโครงการและราคาในการจัดจ้าง การจัดหาพัสดุโครงการ
ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์/ห้องประชุม บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 5
ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ดาวน์โหลด 

::รายละเอียดโครงการและราคาในการจัดจ้าง การจัดหาพัสดุโครงการ
ก่อสร้างถนน คลส.สายนาแมวเชื่อมต่อที่ดินนายช่วยและที่ดินนายประยูร
บ้านดอนมูล หมู่ที่ 6 ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด 

::รายละเอียดโครงการและราคาในการจัดจ้าง การจัดหาพัสดุโครงการ
ก่อสร้างถนน คลส.ในหมู่บ้าน สายเข้าสู่พื้นที่การเกษตรอนุรักษ์พันธุ์ปลา
บ้านทุ่งกวาง
หมู่ที่ 1 ตำบลแงง อำเภอปัว
จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด 

::รายละเอียดโครงการและราคาในการจัดจ้าง การจัดหาพัสดุโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำลอง/ถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายเข้า-
นาก๊อดงิ้ว บ้านท่อล้อ หมู่ที่ 2 ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน 
ดาวน์โหลด

::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาส2 ดาวน์โหลด

::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 10 โครงการ ดาวน์โหลด

::ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด

::ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบ้าน
บ้านหนองเงือก หมู่ที่ 3 ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด

::ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านท่าล้อ หมู่ที่ 2 ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด

::ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์/
หอประชุม บ้านพาน หมู่ที่ 4 ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด

::ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คลส.ในหมู่บ้านสาย-
บ้านนายมัน อินต๊ะกัน หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไชยมงคล ตำบลแงง อำเภอปัว
จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด

::ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำลอง/ลูกรัง
เข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร สายบนบ้านเชื่อมสายห้วยม่วง บ้านดอนมูล หมู่ที่ 6
ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด

::ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำลองเข้าสู่พื้นที่
ทำการเกษตร สายต้นแหลง บ้านทุ่งกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลแงง อำเภอปัว 
จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด

::ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบายน้ำในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7 บ้านใหม่
ไชยมงคล ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด

::ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก/ท่อ
ในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6 บ้านดอนมูล ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด

::ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรางระบายพร้อมวางท่อใหญ่ในหมู่บ้าน
ทุ่งกวาง  หมู่ที่ 1 บ้านดอนมูล ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด

::รายละเอียดโครงการและราคาในการจัดจ้าง การจัดหาพัสดุโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลแงง อำเภอปัว
จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด

::รายละเอียดโครงการและราคาในการจัดจ้าง การจัดหาพัสดุโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบ้าน บ้านหนองเงือก หมู่ที่ 3 ตำบลแงง อำเภอปัว
จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด

::รายละเอียดโครงการและราคาในการจัดจ้าง การจัดหาพัสดุโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าล้อ หมู่ที่ 2 ตำบลแงง อำเภอปัว
จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด

::รายละเอียดโครงการและราคาในการจัดจ้าง การจัดหาพัสดุโครงการ
ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์/หอประชุม บ้านพาน หมู่ที่ 4 ตำบลแงง
อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด

::รายละเอียดโครงการและราคาในการจัดจ้าง การจัดหาพัสดุโครงการ
ก่อสร้างถนน คลส.ในหมู่บ้านสายบ้านนายมัน อินต๊ะกัน หมู่ที่ 7 บ้านใหม่-
ไชยมงคล ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด

::รายละเอียดโครงการและราคาในการจัดจ้าง การจัดหาพัสดุโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำลอง/ลูกรังเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร สายบนบ้าน
เชื่อมสายห้วยม่วง บ้านดอนมูล หมู่ที่ 6 ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ดาวน์โหลด

::รายละเอียดโครงการและราคาในการจัดจ้าง การจัดหาพัสดุโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำลอง
เข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร สายต้นแหลง
บ้านทุ่งกวาง หมู่ที่ 1 ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด

::รายละเอียดโครงการและราคาในการจัดจ้าง การจัดหาพัสดุโครงการ
ระบายน้ำในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ไชยมงคล ตำบลแงง อำเภอปัว 
จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด

::รายละเอียดโครงการและราคาในการจัดจ้าง การจัดหาพัสดุโครงการ
รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก/ท่อ ในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6 บ้านดอนมูล 
ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด

::รายละเอียดโครงการและราคาในการจัดจ้าง การจัดหาพัสดุโครงการ
รางระบายพร้อมวางท่อใหญ่ในหมู่บ้านทุ่งกวาง  หมู่ที่ 1 บ้านดอนมูล 
ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด

::ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม
2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลด

::รายละเอียดโครงการและราคาในการจัดจ้าง การจัดหาพัสดุโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรสายอ่างห้วยกัน-หาดชาง
บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด

::ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฏาคม
2562 ถึง เดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลด

::ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ก่อสร้างถนน คลส.บ้านดอนมูล หมู่ที่ 6 ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ดาวน์โหลด

::ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านดอนมูล 
หมู่ 6 ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด

::รายละเอียดโครงการและราคาในการจัดจ้าง การจัดหาพัสดุโครงการ
ก่อสร้างถนน คลส.บ้านดอนมูล หมู่ 6 ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ดาวน์โหลด

::รายละเอียดโครงการและราคาในการจัดจ้าง การจัดหาพัสดุโครงการ
ซ่อมแซมท่อส่งน้ำด้วยพลังไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านหัวเมือง หมู่ 5 ตำบลแงง
อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด

::ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ถนนคลส.บ้านใหม่ไชยมงคล หมู่ที่ 7 ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ดาวน์โหลด 

::ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการวางท่อประปาในหมู่บ้าน
บ้านพาน หมู่ 4 ตำบลแงง อำเภอปัว ดาวน์โหลด 

::ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านใหม่-
ไชยมงคล หมู่ 7 ตำบลแงง อำเภอปัว ดาวน์โหลด 

::ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านหัวเมือง
หมู่ 5 ตำบลแงง อำเภอปัว ดาวน์โหลด 

::ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ตำบลแงง อำเภอปัว ดาวน์โหลด 

::ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านท่าล้อ 
หมู่ 2 ตำบลแงง อำเภอปัว ดาวน์โหลด 

::รายละเอียดโครงการและราคาในการจัดจ้าง การจัดหาพัสดุโครงการ
การวางท่อประปาในหมู่บ้านบ้านพาน หมู่ 4 ตำบลแงง อำเภอปัว 
ดาวน์โหลด 

::รายละเอียดโครงการและราคาในการจัดจ้าง การจัดหาพัสดุโครงการ
ก่อสร้างถนน คลส.บ้านใหม่ไชยมงคล หมู่ 7 ตำบลแงง อำเภอปัว 
ดาวน์โหลด 

::รายละเอียดโครงการและราคาในการจัดจ้าง การจัดหาพัสดุโครงการ
ก่อสร้างถนน คลส.บ้านดอนมูล หมู่ 6 ตำบลแงง อำเภอปัว 
ดาวน์โหลด 

::รายละเอียดโครงการและราคาในการจัดจ้าง การจัดหาพัสดุโครงการ
ก่อสร้างถนน คลส.บ้านหัวเมือง หมู่ 5 ตำบลแงง อำเภอปัว 
ดาวน์โหลด 

::รายละเอียดโครงการและราคาในการจัดจ้าง การจัดหาพัสดุโครงการ
ก่อสร้างถนน คลส.บ้านท่าล้อ หมู่ 2 ตำบลแงง อำเภอปัว 
ดาวน์โหลด 

::รายละเอียดโครงการและราคาในการจัดจ้าง การจัดหาพัสดุโครงการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแงง อำเภอปัว 
ดาวน์โหลด 

::เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 
ดาวน์โหลด 

::ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
หอจ่ายน้ำประปาพร้อมจัดหาถังเก็บน้ำ บ้านหัวเมือง หมู่ 5  
ดาวน์โหลด 

::ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอกระจายประปาพร้อมจัดหาถังเก็บน้ำ
บ้านหัวเมือง หมู่5 ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน ดาวน์โหลด

::ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านหนองเงือก หมู่3 ต.แงง อ.ปัว
จ.น่าน ดาวน์โหลด

::ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านทุ่งกวาง หมู่1 ต.แงง อ.ปัว
จ.น่าน ดาวน์โหลด

::ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อในหมู่บ้านทุ่งกวาง
หมู่1 ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน ดาวน์โหลด

::ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กป่าสุสาน บ้านท่าล้อ หมู่2
ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน ดาวน์โหลด

::รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายน้ำประปา
พร้อมจัดหาถังเก็บน้ำ บ้านหัวเมือง หมู่5 ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน ดาวน์โหลด

::รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านหนองเงือก
หมู่3 ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน ดาวน์โหลด

::รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านทุ่งกวาง
หมู่1 ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน ดาวน์โหลด

::รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ
ในหมู่บ้านทุ่งกวาง หมู่1 ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน ดาวน์โหลด

::รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้างโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กป่าสุสาน
บ้านท่าล้อ หมู่2 ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน ดาวน์โหลด

::ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

::รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างหอจ่ายน้ำประปาพร้อมจัดหาถังเก็บน้ำ
บ้านพาน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลด 

::รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารและบริเวณพื้นที่
อาคารฌาปนสถานป่าสุสานบ้านดอนมูลหมู่ที่ 6 ดาวน์โหลด 

***ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารและบริเวณพื้นที่อาคาร
ฌาปนสถานป่าสุสานบ้านดอนมูล หมู่ที่ 6 ตำบลแงงอำเภอปัวจังหวัดน่าน ****ดาวน์โหลด    

::รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์บ้านใหม่

ไชยมงคล หมู่ที่ 7 ตามแบบองค์การบริหารส่วน ตำบลแงงกำหนด ดาวน์โหลด

::รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารและบริเวณพื้นที่
อาคารฌาชาปนสถาน บ้านดอนมูล หมู่ที่ 6 ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลแงงกำหนด ดาวน์โหลด

::รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้างโครงการขุดสระน้ำขนาดเล็ก บ้านดอนมูล หมู่ที่ 6
 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแงงกำหนด ดาวน์โหลด

::รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง หอจ่ายน้ำประปา หมู่บ้านบ้านพาน
หมู่ที่ 4 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแงงกำหนด ดาวน์โหลด

::รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนาแมว บ้านดอนมูล
หมู่ที่ 6 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแงงกำหนด ดาวน์โหลด

::ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำบ้านทุ่งกวาง หมู่ 1 ตำบลแงง
 อำเภอปัว  จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลด

::ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. 
บ้านท่าล้อ หมู่ 2 และโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.สายนาทุ่งจรูญ บ้านหัวเมือง หมู่ 5 ตำบลแงง  อำเภอปัว
จังหวัดน่าน   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด

::ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
ในหมู่บ้านทุ่งกวางหมู่ 1 และโครงการปรับปรุงถนนลำลองเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองเงือก หมู่ 3 ตำบลแงง 
อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 

::ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ธันวาคม 2559  ดาวน์โหลด 

::ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง พฤศจิกายน 2559  ดาวน์โหลด 

::ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำ คลส. บ้านทุ่งกวาง หมู่ที่ 1 และถมหิน กรวด ทราย
ถนนลำลองเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร  บ้านพาน  หมู่ที่ 4 ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน  ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด

::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง อบต.แงง 

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  9 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. 
ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแงง อำเภอปัวจังหวัดน่าน   และในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560     ระหว่างเวลา 
08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น.ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอปัว(สำนักงานท้องถิ่นอำเภอปัว) 
ที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลด 

::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง อบต.แงง 

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  2 ธันวาคม 2559  ถึงวันที่  20  ธันวาคม 2559   เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น.
ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแงง อำเภอปัวจังหวัดน่าน   และในวันที่ 21 ธันวาคม 2559       ระหว่างเวลา
08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น.ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอปัว(สำนักงานท้องถิ่นอำเภอปัว) 
ที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลด

::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง อบต.แงง 
กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 15 พฤจิกายน 2559 ถึงวันที่  28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น.
ยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาได้ทีกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแงง ในวันและเวลาราชการและกำหนด
ยื่นซองสอบราคาในวันที่ 29 พฤจิกายน 2559  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.    ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ(สำนักงานท้องถิ่นอำเภอปัว) ดาวน์โหลด 

::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง อบต.แงง 
กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่   17 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่  30 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น.
ยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาได้ทีกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแงง  ในวันและเวลาราชการและกำหนด
ยื่นซองสอบราคาในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.     ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ(สำนักงานท้องถิ่นอำเภอปัว) ดาวน์โหลด 

::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง อบต.แงง 

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559   ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น.
ยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาได้ทีกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแงง ในวันและเวลาราชการและกำหนด
ยื่นซองสอบราคาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2559  ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึงเวลา 16.00 น.   ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอปัว)  ดาวน์โหลด 

::สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง อบต.แงง 6 โครงการ 
กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 30 กันยายน 2558     ถึงวันที่  13 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น.    ถึงเวลา 16.30 น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแงง   และในวันที่ 14 ตุลาคม 2558   ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ ที่ว่าการ
อำเภอปัว (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอปัว) จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด 

::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง อบต.แงง
กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  24  มิถุนายน 2558    ถึงวันที่ 6 กรกฏาคม 2558  เวลา 08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแงง และในวันที่ 7 กรกฏาคม 2558   ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  ถึงเวลา 16.00 น. ณ ที่ว่าการ
อำเภอปัว(สำนักงานท้องถิ่นอำเภอปัว) จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด 

::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง อบต.แงง 

กำหนดยื่นซองสอบราคา   ในวันที่  3 เมษายน 2558   ถึงวันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 08.30 น.   ถึงเวลา 16.30 น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแงง  และในวันที่ 22 เมษายน 2558   ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ ที่ว่าการ
อำเภอปัว(สำนักงานท้องถิ่นอำเภอปัว) จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด 

::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง อบต.แงง 
กำหนดยื่นซองสอบราคา     ในวันที่  3 มีนาคม 2558    ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น.    ถึงเวลา 16.30 น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแงง   และในวันที่ 17 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.    ถึงเวลา 16.00 น. ณ ที่ว่าการ
อำเภอปัว (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอปัว) จังหวัดน่าน ดาวน์โหลด

 ::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง อบต.แงง 
กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแงง และในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอปัว  ดาวน์โหลด

 ::ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็ก(รถตู้)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแงง อ.ปัว จ.น่าน 
กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557   ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2557     เวลา 08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแงงและในวันที่ 15 ธันวาคม 2557    ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  ถึงเวลา 16.00 น. ณ ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอปัว  ดาวน์โหลด

 ::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง อบต.แงง 
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2557  เวลา 08.30 น.   ถึงเวลา 16.30 น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแงงและในวันที่ 13 มิถุนายน 2557    ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น.ณ สำนักงาน
ท้องถิ่นอำเภอปัว ดาวน์โหลด

::ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557   ถึงวันที่ 23  พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแงงและในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น.ณ สำนักงาน
ท้องถิ่นอำเภอปัว ดาวน์โหลด 

::ประการศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแงง
1.โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คลส.สายนาแก้วทอง-เก้าหมุนหมัน บ้านทุ่งกวาง
2.โครงการวางท่อส่งน้ำด้วยพลังไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านท่าล้อ
3.โครงการขุดลอกน้ำแงง บ้านหนองเงือก
4.โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคสล. บ้านพาน
5.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหาดกัน-ท่าคั้ง บ้านหัวเมือง
6.โครงการก่อสร้างราบระบายน้ำคสล. บ้านดอนมูล
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 19 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2557
เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น.ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแงงและในวันที่ 2 เมษายน 2557    ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
ถึงเวลา 16.00 น.ณ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอปัว ดาวน์โหลด

::ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องรับ-ส่งวิทยุ)
กำหนดยื่นซองสอบราคา   ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557    ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแงงและในวันที่ 10 มีนาคม 2557   ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.00 น.   ณ สำนักงาน
ท้องถิ่นอำเภอปัว ดาวน์โหลด 

::ประกาศให้ผู้รับประเมินมีสิทธิ์มีสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตอบต.แงง
ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายละเอียดในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเสียภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี2557 
ดาวน์โหลด