ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

ประกาศและคำสั่ง

::ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.แงง ประจำปี 2564

::การประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง

::การประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-ภดส.1-2564
    >>ภดส1-โฉนด-อบต-แงง-2564

    >>ภดส1-ทค-อบต-แงง-2564
    >>ภดส1-นส3ก-อบต-แงง-2564

    >>ภดส1-นส3-อบต-แงง-2564
    >>ภดส1-สปก-อบต-แงง-2564
    >>ภดส1-อื่นๆ-อบต-แงง-2564

::การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีพ.ศ.2564 

::การขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีพ.ศ.2564 

::รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 

::ประกาศรายงานการเงินประจำปีพ.ศ.2563

::รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

::ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

::ประกาศรายงานการเงินประจำปีพ.ศ.2563

::รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

::ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

::บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.3)

::เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

::ภดส.1 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง_05

::ภดส.1 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง_04

::ภดส.1 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง_03

::ภดส.1 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง_02

::ภดส.1 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง_01

::รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้าง เลขที่310/2563

::ภดส.3 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง_01

::ภดส.3 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง_02

::ภดส.5 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

::รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้าง เลขที่167/2563

::รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้าง เลขที่149/2563

::รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้าง เลขที่146/2563

::ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

::รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.แงง

::เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

::ประกาศผลสอบครู

::รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้าง เลขที่506/2562

::ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

::รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

::รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

::ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

::งบการเงินปี 2562

::การติดตามและประเมินผล

::การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

::ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

::สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลแงง

::ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

::ข้อบัญญัติปี 2563

::รายงานสรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ไตรมาส 2

::รายงานสรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ไตรมาส 1

::ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

::ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-/2564)

::แบบ ปอ.1.หนังสือรับรองการประเมินผลการตรวจควบคุมภายใน

::แบบ ปอ.2.รายงานผลการประเมินประกอบของการควบคุมภายใน

::แบบ ปอ.3.รายงายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

::ประกาศภาษี

::แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

::ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

::ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

::รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้าง

::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

::รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้าง

::รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้าง

::ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

::ประกาศขอความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางก่อนนำทิ้ง

::ประกาศจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่ตำบลแงง

::การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ อบต.แงง

::ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

::ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561

::รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

::ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

::ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแงง

::ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)-01

::ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)-02

::ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปี2560-01

::ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปี2560-02

::ประกาศปราบปรามทุจริต-01

::ประกาศปราบปรามทุจริต-02

::รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

::การติดตามและประเมินผล

::การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

::ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

::สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลแงง

::ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

::รายงานสรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ไตรมาส 1

::รายงานสรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ไตรมาส 2

::ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

::ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-/2564)

::แบบ ปอ.1.หนังสือรับรองการประเมินผลการตรวจควบคุมภายใน 

::แบบ ปอ.2.รายงานผลการประเมินประกอบของการควบคุมภายใน

::แบบ ปอ.3.รายงายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

::ประกาศภาษี

::ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

::ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-/2564) 

::รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

::รายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 

::การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

::ประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมิน เรียกเก็บพิจารณาอุทธรณ์และเร่งรัดภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

::ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในอบต.แงงเสียภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2560

::สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561

::สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมพาพันธ์ 2561

::สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561

::สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560

::สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

::สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560

::สุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560

::สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560

::สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2560

::สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560

::สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

::สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 

::สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560

::สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมพาพันธ์ 2560

::สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560

::สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559

::สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

::สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 

::สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558  

::สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558

::สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2558

::สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558

::สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558

::สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558

::สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558

::แต่งตั้งคณกรรมการราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.แงง

::การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

::สรุปผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานสูบน้ำ อบต.แงง

::สรุปผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมอาคารหอประชุม อบต.แงง

::สรุปผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน

::สรุปผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.แงง

::สรุปผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลมิตรเมือง บ้านหนองเงือก­­

::สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2557

::รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557