ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แงง

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ


1.สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไป/กลุ่มเสี่ยง
1.1 โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก

1.2 โครงการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกเพื่อตรวจค้นหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
1.3 โครงการส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในชุมชน
1.4 โครงการให้สุขศึกษาและคัดกรองสุขภาพแก่ผู้สัมผัสอาหารพื้นที่.....
1.5 โครงการแก้ปัญหาสุขภาพและป้องกันโรคที่เกิดจากภัยพิบัติน้ำท่วมพื้นที่

2.สำหรับกลุ่มเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
2.1 โครงการเฝ้าระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

2.2 โครงการส่งเสิรมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
2.3 โครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
2.4 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
2.5 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยตำบล...
2.6 โครงการป้องกันและแก้ไขโรคโลหิตจางที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็กในเด็ก

3.สำหรับกลุ่มวัยทำงาน
3.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการทำงานกลุ่มอาชีพ

3.2 การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการทำงานสำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบอาชีพ....
3.3 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยทำงานเชิงรุก
3.4 โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
3.5 โครงการส่งเสริมป้องกันโรคช่องปากเชิงรุก(วัยทำงาน)
3.6 โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก(วัยทำงาน)

4.สำหรับกลุ่มคนพิการ
4.1 โครงการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน พื้นที่เทศบาล/ตำบล....

5.สำหรับกลุ่มวัยเรียน/เยาวชน
5.1 โครงการเพิ่มการเข้าถึงการตรวจประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเชิงรุก

5.2 โครงการป้องกันและแก้ไขโรคโลหิตจางที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กวัยเรียน
      5.2.1 โครงการป้องกันและแก้ไขโรคโลหิตจางที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กวัยเรียน (1)
      5.2.2 โครงการป้องกันและแก้ไขโรคโลหิตจางที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กวัยเรียน (2)
5.3 ครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นของนักเรียนตำบลxxxxx
5.4 โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ
5.5 โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชนตำบลxxxxx
5.6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก(อสม.จิ๋ว)
5.7 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ เรียนรู้ดูแลสุขภาพตนเอง (Self Care)
5.8 โครงการพัฒนาสายสืบลูกน้ำในโรงเรียน
5.9 โครงการพัฒนาสายสืบลูกน้ำในโรงเรียน

6.สำหรับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์/และหญิงหลังคลอด
6.1 โครงการลูกน้อยพัฒนาการสมวัย เติบใหญ่ด้วยนมแม่

6.2 โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการและลดความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์
      6.2.1 โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการและลดความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์ (1)
      6.2.2 โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการและลดความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์ (2)
6.3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงดูด้วยนมแม่
6.4 โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เชิงรุก
6.5 โครงการให้ความรู้มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูกและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเชิงรุกในพื้นที่

7.สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ
7.1 โครงการคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง ต้อกระจก และภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

7.2 ส่งเสริมการออกกำลังกายลดเสี่ยงโรงเรื้อรัง
7.3 โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ
7.4 โครงการเยี่ยม (ผู้สูงอายุบ้านติดเตียง)กำลังสอง

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ