:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865
สมาชิกสภา อบต.
นายทองศรี สมมุติ
ประธานสภา อบต หมู่2
.
นายวศิน ไชยยะ
รองประธานสภา อบต หมู่ 5
.
น.ส.ณัฐกฤตา เตชนันท์
สมาชิกสภาอบต หมู่1
.
นายธีรพล ชะเต
สมาชิกสภาอบต หมู่ 3
.
นายสมศักดิ์ ไชยยะ
สมาชิกสภาอบต หมู่ 4
.
นายสะอาด มาอินทร์
สมาชิกสภาอบต หมู่ 6
.
น.ส.วิไลวรรณ โนจิตร
สมาชิกสภาอบต หมู่ 7
.