:
องค์การบริหารส่วนแงง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 054-719864 โทรสาร 054-719865
สำนักปลัด
นางสุพรรณี กันทะวงศ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
นายอมร พรมมีเดช
นักทรัพยากรบุคคล
นายมนตรี สมมุติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายชาญชัย ศิริรัตน์
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวมนทริกา ลือยศ
นักพัฒนาชุมชน
สิบโท เขมรัฐ ขันทะสีมา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวสุทธิกานต์ ตนภู
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกนกพรรณ โนจิตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสุริโย วังสาร
พนักงานขับรถยนต์
นายนิรันด์ เตชนันท์
พนักงานจ้างเหมาบริการ